Back to top

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / GDPR

A. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικά

1.1 Η Εταιρία «ΕΛΛΑΣΦΙΝ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου 90), αριθμό μητρώου 44883/06/Β/99/27 και αριθμό αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/160/2.6.1999 (εφεξής «Εταιρία») έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.hellasfin.gr εφ εξής «Ιστοσελίδα»

1.2 Ο χρήστης/επισκέπτης αυτής δηλώνει ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψη της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση της Ιστοσελίδας λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.

2. Πρόσβαση και Χρήση της Ιστοσελίδας

2.1 Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται με πρωτοβουλία του χρήστη και όχι με πρωτοβουλία της Εταιρίας.

2.2 Ο χρήστης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει το απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής (hardware), λογισμικό, τηλεφωνικό ή άλλο εξοπλισμό επικοινωνίας καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στις Ιστοσελίδες. Η Εταιρία δεν εγγυάται, ότι η Ιστοσελίδα και το υποκείμενο λογισμικό είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων (ιδίως «worms», «trojan horses» κ.α.) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

2.3 Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο χρήστης, περιλαμβανομένου και του απλού επισκέπτη, υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα και στην Εταιρία.

3. Μη προσφορά

Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή μη επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.

4. Μη εγγύηση

4.1 Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την κτήση πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από πηγές οι οποίες είναι κατά τεκμήριο αξιόπιστες. Εν τούτοις, η Εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και απόλυτη αξιοπιστία των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτό. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρέχονται από την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας, δίδονται για ενημερωτικούς λόγους και προσωπική χρήση και μόνο, και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή για την πραγματοποίηση επένδυσης ή την αποχώρηση από τέτοια και σε καμμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις επαγγελματικές επενδυτικές συμβουλές.

4.2 Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή μη.

5. Περιορισμός Ευθυνών

Σε καμμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν μπορεί να θεωρηθεί η Εταιρία υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από την πρόσβαση, χρήση, απόδοση και σύνδεση της Ιστοσελίδας.

6. Μη Εγγυημένη Απόδοση Επενδύσεων

Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν.

7. Προειδοποιήσεις

7.1 Οι πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την ίδια την Εταιρία, ή σχετικά με ανακοινώσεις και διαφημίσεις που αφορούν στις αγορές και στους συμμετέχοντες σε αυτές καθώς και οι συναφείς πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα προέρχονται από την Εταιρία ή/και τρίτους παρόχους και παρέχονται ως έχουν, χωρίς εγγύηση ακρίβειας, καταλληλότητας ή πληρότητας, ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.

7.2 Εφόσον οι Πληροφορίες υπόκεινται σε ρήτρες μη ευθύνης (disclaimers), η χρήση αυτών των Πληροφοριών γίνεται υπό τον όρο των ρητρών αυτών. Η Εταιρία και οι τρίτοι πάροχοι Πληροφοριών δεν ευθύνονται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις Πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση των Πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της χρήσης των Πληροφοριών.

7.3 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη και η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία, οι τρίτοι πάροχοι Πληροφοριών ή/και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό της, δεν έχουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Τοπικοί Νομικοί Περιορισμοί

Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε πρόσωπα στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων (λόγω της εθνικότητος, κατοικίας ή άλλης αιτίας), η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας απαγορεύεται. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε τέτοιες διατάξεις, δεν πρέπει να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας.

9. Δεσμοί (links) με άλλες ιστοσελίδες – Διαφημιστικά Banners

Η Ιστοσελίδα ενδεχομένως να παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (links) και τυχόν να προβάλλει διαφημιστικά banners άλλων διαδικτυακών τόπων, για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και χωρίς η τοποθέτησή τους να αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρία. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των ως άνω διαδικτυακών τόπων στους οποίους παρέχει πρόσβαση, ιδίως δε δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική που ακολουθείται από αυτούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι ενεργεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

10. Προσωπικά στοιχεία- Συλλογή και χρήση

10.1 Η Ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του επισκέπτη / χρήστη χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies, ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP), στο πλαίσιο της επικοινωνίας του με την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό υπολογιστή της Εταιρίας στον τερματικό εξοπλισμό κάθε επισκέπτη / χρήστη και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ή τη διενέργεια της διαβίβασης επικοινωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας και για όσο χρόνο διαρκεί η περιήγησή του σε αυτές. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές συναφείς πληροφορίες. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της Ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη ούτε έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη / χρήστη.

10.2 Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

11. Πνευματική Ιδιοκτησία

11.1 Για τις ανάγκες του παρόντος, ως όρος «πνευματική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως, πνευματικό δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα, εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άϋλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα, ευρεσιτεχνία και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής.

11.2 Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά επωνυμίες, εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, σχέδια, βίντεο, ήχοι κ.λ.π., αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή και τρίτων παρόχων της και προστατεύεται από το ισχύον εκάστοτε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία έχει η Εταιρία και οι τρίτοι πάροχοι της, επί των ανωτέρω στοιχείων που περιέχονται στις Ιστοσελίδες.

11.3 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της Ιστοσελίδας, και της Εταιρίας. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρίας ή των παρόχων της, η εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων της Ιστοσελίδας, τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή των παρόχων της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού ή η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή μέρους ή όλου του υλικού δεν επιφέρει την μεταφορά δικαιωμάτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον χρήστη που διενεργεί την πράξη αυτή.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι συντρέχουσα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τόπον αρμοδιότητα.

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

1. Εισαγωγή

Η ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής «Εταιρία») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις  διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα κατωτέρω.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται η Εταιρία;

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα. 
β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

3. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:
Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που δύναται να σας παρέχει η Εταιρία, καθώς και για την αποστολή σε εσάς πληροφοριακών εντύπων σχετικά με την πορεία των χρηματαγορών και της γενικότερης οικονομίας, εταιρικά νέα, προωθητικό υλικό και λοιπή μη προσωποποιημένη πληροφόρηση.

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

α) Οι υπάλληλοι της Εταιρίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επικοινωνία της Εταιρίας μαζί σας.
β) Φορείς στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες  την  επεξεργασία)  όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρίες διοικητικής υποστήριξης, εταιρίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου. 

5. Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας της Εταιρίας μαζί σας. 

6. Δικαιώματα προστασίας δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:    

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των 
αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη). 
στ)  Να  ζητήσετε  τη  μεταφορά  των  δεδομένων  σας  από  την  Εταιρία,  σε  οποιονδήποτε  άλλο  υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:
i.  Η  άσκηση  του  δικαιώματος  στη  φορητότητα  (ανωτέρω  υπό  στ)  δεν  συνεπάγεται  τη  διαγραφή  των δεδομένων  από  τα  αρχεία  της  Εταιρίας,  η  οποία  τελεί  υπό  τους  όρους  της  αμέσως  προηγούμενης παραγράφου.
ii.  Η  άσκηση  των  ανωτέρω  δικαιωμάτων  ενεργεί  για  το  μέλλον  και  δεν  αφορά  σε  ήδη  εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 

7. Ασφάλεια προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία δεσμεύεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης, η Εταιρία έχει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όλο το προσωπικό της Εταιρίας και τρίτοι στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

8. Επικοινωνία – Άσκηση δικαιωμάτων

Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία ή να στείλετε το αίτημά σας με email στη διεύθυνση data.protection@hellasfin.gr. 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας αυτής όπως αναγράφονται κατωτέρω. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η 
εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρία δωρεάν.
Ταυτότητα - Στοιχεία επικοινωνίας Εταιρίας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας):
ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
26ης Οκτωβρίου 90
Τ.Κ. 54627
Θεσσαλονίκη
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 59247404000
ΑΦΜ  099368839