Back to top

Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών/δυνητικών πελατών

1. Εισαγωγή

Η ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής «Εταιρία») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις  διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα κατωτέρω.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία;

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα Αρχή, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ΑΜΚΑ, ημερομηνία  γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, επάγγελμα.

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης: αντίγραφα εκκαθαριστικού  σημειώματος  φορολογίας  εισοδήματος ή/και άλλα αποδεικτικά έγγραφα με σκοπό την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών) σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ε) Δεδομένα ειδικών ερωτηματολογίων της Εταιρίας που αποσκοπούν στη διερεύνηση και αξιολόγηση της γνώσης και της εμπειρίας σας στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, των επενδυτικών σας στόχων, της χρηματοοικονομικής σας κατάσταση περιλαμβανομένης της δυνατότητάς σας να υποστείτε ζημίες, του επιπέδου ανοχής σας στον κίνδυνο, ειδικές οδηγίες και περιορισμοί στα πλαίσια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

στ) Δεδομένα που αφορούν στη συναλλακτική σας συμπεριφορά: παραστατικά  κάθε είδους συναλλαγών στα πλαίσια της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

ζ) Δεδομένα που αφορούν τη συμβατική σχέση της Εταιρίας με εσάς όπως συμβατικά έγγραφα με την Εταιρία ή με τρίτους παρόχους στα πλαίσια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με τους οποίους συμβάλλεται ο πελάτης.

3. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Για την εκτέλεση της σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σας με την Εταιρία.

β) Την κατάρτιση της σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρίας προς εσάς.

γ) Την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και την ενημέρωσή σας, την διακυβέρνηση και παρακολούθηση των επενδυτικών προϊόντων και την ένταξή σας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο πελατών των προϊόντων αυτών.

δ) Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών που σας παρέχει η Εταιρία, καθώς και για την αποστολή σε εσάς  πληροφοριακών εντύπων σχετικά με την πορεία των χρηματαγορών και της γενικότερης οικονομίας, εταιρικά νέα, προωθητικό υλικό και λοιπή μη προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Β. Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομες υποχρεώσεις της

Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε  αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

β)  Την  πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της απάτης κατά της Εταιρίας ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης.

γ) Την προστασία των πελατών και των εργαζομένων και της περιουσίας τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της Εταιρίας.

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

α) Οι υπάλληλοι της Εταιρίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία των συμβάσεων σας  με την Εταιρία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

β) Φορείς στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες  την  επεξεργασία)  όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρίες διοικητικής υποστήριξης,

εταιρίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται  δεδομένα, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

γ) Οργανωμένες αγορές, Πολυμερείς  Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης  (ΠΜΔ), Μηχανισμοί Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης, Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών, τράπεζες και ΕΠΕΥ, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, συνεργαζόμενα και συνδεδεμένα  µε την Εταιρία νομικά πρόσωπα, όπως Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν ή  διακανονίζουν  συναλλαγές του Πελάτη, καθώς και εν γένει θεματοφύλακες, µε σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ’ ιδίαν συναλλακτικών σχέσεων.

δ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

5. Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης η Εταιρία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της τήρησης των δεδομένων, δηλαδή μέχρι επτά (7) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα  έγγραφα  τα  οποία  φέρουν  την  υπογραφή  σας  και  στα  οποία  έχουν  καταχωρηθεί  προσωπικά  σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο επτά (7) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

6. Δικαιώματα προστασίας δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

στ)  Να  ζητήσετε  τη  μεταφορά  των  δεδομένων  σας  από  την  Εταιρία,  σε  οποιονδήποτε  άλλο  υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα  που  είναι  απαραίτητα  για  την  κατάρτιση  ή/και  τη  συνέχιση  της  λειτουργίας  της  σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.  

iii.  Η  άσκηση  του  δικαιώματος  στη  φορητότητα  (ανωτέρω  υπό  στ)  δεν  συνεπάγεται  τη  διαγραφή  των δεδομένων  από  τα  αρχεία  της  Εταιρίας,  η  οποία  τελεί  υπό  τους  όρους  της  αμέσως  προηγούμενης παραγράφου.

iv.  Η  άσκηση  των  ανωτέρω  δικαιωμάτων  ενεργεί  για  το  μέλλον  και  δεν  αφορά  σε  ήδη  εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

7. Ασφάλεια προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία δεσμεύεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης, η Εταιρία έχει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όλο το προσωπικό της Εταιρίας και τρίτοι στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

8. Επικοινωνία – Άσκηση δικαιωμάτων

Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία ή να στείλετε το αίτημά σας με email στη διεύθυνση data.protection@hellasfin.gr.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας αυτής όπως αναγράφονται κατωτέρω. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε

δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρία δωρεάν.

Ταυτότητα - Στοιχεία επικοινωνίας Εταιρίας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας):

ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

26ης Οκτωβρίου 90

Τ.Κ. 54627

Θεσσαλονίκη

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 59247404000

ΑΦΜ  099368839

9. Τροποποίηση όρων σύμβασης

Σε περίπτωση που έχετε συνάψει σύμβαση με την Εταιρία, η παρούσα δήλωση τροποποιεί τους αντίστοιχους όρους της, σχετικά με τη συναίνεση για τα προσωπικά σας δεδομένα.