Back to top
Χρυσός - Πρόσφατες αλληλεπιδράσεις
GOLD

Αρχικά ας αποπειραθούμε να δώσουμε ένα ερμηνευτικό στατιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς του χρυσού και τις αλληλεπιδράσεις που την διαπνέουν.

 Παρακολουθώντας στο γράφημα 1 την εξέλιξη των τιμών του χρυσού, διακρίνουμε ότι από τις αρχές του 2013 μέχρι τις αρχές Αυγούστου του 2019 το σύνολο σχεδόν των διακυμάνσεων του, ελάμβανε χώρα εντός ενός ορθογωνίου οριζόμενου από τις τιμές 1150 και 1450. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε εκτός τεχνικής ορολογίας, ότι το πολύτιμο μέταλλο με κάποιο τρόπο βρισκόταν σε μια συνθήκη ηρεμίας ή ισορροπίας εκείνο το διάστημα.  

Γράφημα 1.

gold

Πραγματικό επιτόκιο ΗΠΑ σε σχέση με τον Χρυσό. 

 Στο γράφημα 2 αποτυπώνεται η ισχυρή ιστορική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των μεταβολών των τιμών του χρυσού και του ύψους των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ. Είναι ευδιάκριτη η αύξηση της τιμής του χρυσού ( κόκκινη γραμμή ) με κάθε κίνηση μείωσης του πραγματικού επιτοκίου ( μπλε γραμμή ) και αντίστροφα.

Γράφημα 2.

gold

Στο γράφημα 3 καταδεικνύεται η αιτία διαφυγής του χρυσού από την 6ετη κατάσταση ισορροπίας του. Καθόλη την διάρκεια αυτής της 6ετίας το επίπεδο των 10ετών πραγματικών αμερικανικών επιτοκίων ήταν θετικά (0-1%). Μόλις πέρασαν τα εν λόγω επιτόκια σε αρνητικό έδαφος, εκτινάχθηκε η τιμή του χρυσού εκτός της ζώνης ηρεμίας, σε επίπεδα ανώτερα του 1450/ουγκιά.    

Γράφημα 3.

gold

Δολάριο Αμερικής σε σχέση  με τον Χρυσό. 

Αναμφισβήτητη είναι και η επιρροή του δείκτη του δολαρίου επι των διακυμάνσεων της τιμής του χρυσού. Οποιαδήποτε άνοδος του δολαρίου συνεπιφέρει και πτώση στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου και αντίστροφα η πτώση του οδηγεί σε άνοδο της τιμής του χρυσού (Γράφημα .4).

Γράφημα 4.

gold

Έλλειμα ΗΠΑ σε σχέση με τον Χρυσό.   

Μετά την απελευθέρωση της σταθερής τιμής του χρυσού από το δολάριο τον Αύγουστο του 1971, σημαντική είναι η επίδραση του δημοσιονομικού ελλείμματος των ΗΠΑ στην μακροπρόθεσμη προοπτική της τιμής του χρυσού. Η επιθετική μείωση των ελλειμμάτων την περίοδο 1982-2000 όπως επίσης και από το 2009 έως το 2014 συνοδεύτηκε από πτώση της τιμής του χρυσού της τάξης του 50%. Η αυξητική πορεία του ελλείμματος (κόκκινη γραμμή )  της δεκαετίας του 70, 2000 και της περιόδου μετά το 2014 σαφέστατα εκτόξευσε τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου ( μαύρη γραμμή, γράφημα 5 ).

gold

 Στην παρούσα συγκυρία της καταπολέμησης των συνεπειών της πανδημίας, όλα τα κράτη και οι νομισματικές αρχές τους, εξαντλώντας όλο τους το νομισματικό και δημοσιονομικό οπλοστάσιο, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον ανάδειξης του χρυσού σε ένα εξαιρετικό επενδυτικό προϊόν.

Απομακρυνόμενοι από την μακροπρόθεσμη εικόνα, διατηρώντας όμως τις παραπάνω συσχετίσεις σαν εργαλείο ανάλυσης και προσπαθώντας να εστιάσουμε σε περισσότερο μέσο-βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, θεωρούμε ότι η επίτευξη τιμών άνω των 2050$/ουγκιά εκ μέρους του χρυσού, προϋποθέτει αφενός πραγματικά επιτόκια 10ετίας ΗΠΑ χαμηλότερα από το -1,1% (Γράφημα 6) και αφετέρου δείκτη δολαρίου χαμηλότερο του 92 (Γράφημα 7).

Γράφημα 6.

gold

gold

Προσπαθώντας να εκτιμήσουμε την παρούσα συγκυρία και χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη της τεχνικής ανάλυσης καταλήγουμε στα εξής :

 Η καθήλωση των διακυμάνσεων σε ένα μακροχρόνιο ορθογώνιο οριζόμενο από τις τιμές 1050 και 1450 στην ενδεχόμενη περίπτωση ανοδικής του διάσπασης, προσδιόριζε σαν στόχο την περιοχή τιμών 1850-1900.

Γράφημα 8.

gold

 Ο στόχος επετεύχθη με κάποια δόση υπερβολής καταγράφοντας υψηλό στο 2051. Είναι εύλογη η συμπεριφορά που ακολούθησε η οποία μέσω ενός σχηματισμού σημαίας ουσιαστικά αφομοιώνει τα γρήγορα και σημαντικά πρόσφατα κέρδη της τιμής. Σαν στόχοι και στηρίξεις αυτής της περιόδου προσδιορίζονται οι τιμές περι το 1860 και ακολούθως οι περι το 1800.

Γράφημα 9.

gold

 Επιπρόσθετα ακόμη και με την ενδεχόμενη επίτευξη του 1800, μπορούμε μετά τεχνικής βεβαιότητας να υποστηρίξουμε ότι η μεσομακροχρόνια ανοδική τάση του χρυσού δεν ανεστάλη, απλά σημειώνει κάποια κοιλιά και με την ολοκλήρωση της φάσης της ανάπαυλας που τώρα επιτελείται, θα αποπειραθεί να διαγράψει ένα ακόμη ανοδικό σκέλος περίπου 500 δολ από τα χαμηλά που επίκειται να καταγραφούν στο προσεχές διάστημα.  

Οι πρώτες 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε τόνους χρυσού.

gold

Επένδυση σε χρυσό και πολύτιμα μέταλλα μέσω επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Χρησιμοποιήστε το χρυσό στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο ανάλογα της επενδυτικής στρατηγικής που εφαρμόζετε ή δημιουργήστε ένα χαρτοφυλάκιο με έμφαση στα πολύτιμα μέταλλα. Μάθετε για τις μετοχές των εταιριών εξόρυξης μετάλλων και εμπλουτίστε το χαρτοφυλάκιό σας με τις κατάλληλες επιλογές. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, συμβουλευτείτε ένα πιστοποιημένο επαγγελματία σύμβουλό μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την δημιουργία του δικού σας επενδυτικού χαρτοφυλακίου.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Αδείας Ε.Κ. 6/160/2.6.1999 και Αρ. ΓΕΜΗ 59247404000. Η HellasFin ΑΕΠΕΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που αναγράφονται είναι ορθά και πλήρη  αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Τα στοιχειά και οι πληροφορίες που αναγράφονται έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό-ενημερωτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δε συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συμβουλών ή πρόσκληση-προτροπή για επένδυση σε προϊόντα που διαπραγματεύονται ή θα διαπραγματευθούν σε οποιαδήποτε οργανωμένη ή μη αγορά. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Τα δεδομένα παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες στις οποίες ο πελάτης δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και δεν είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις επενδυτικές επιλογές του πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να ζητήσει επιπλέον πληροφόρηση από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Εταιρίας.

Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει αξιολογήσει την καταλληλότητα της επένδυσης στις κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναγράφονται σε σχέση με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη στον επενδυτικό τομέα, τους επενδυτικούς του στόχους, την οικονομική του κατάσταση και την ανοχή του στον κίνδυνο.Η επένδυση στις κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναγράφονται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην παρούσα, η Εταιρία μέσω των εξουσιοδοτημένων στελεχών της μεριμνά για τη λήψη του επενδυτικού προφίλ του πελάτη με την υποχρεωτική συμπλήρωση από τον πελάτη, του ερωτηματολογίου για τον καθορισμό του επενδυτικού προφίλ.

Oι τιμές και τα δεδομένα που αναφέρονται αφορούν την ημερομηνία αναφοράς τους και, λαμβάνοντας υπόψη το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον των αγορών, μπορεί να διαφοροποιούνται από τις ισχύουσες. Πριν την κάθε επιμέρους επένδυση, ο πελάτης θα πρέπει να ζητήσει ενημερωμένη έκδοση αυτών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται από τρίτο μέρος, αυτές μπορεί να μην είναι ενημερωμένες ή πλήρεις και, για το λόγο αυτό, πρέπει να διασταυρώνονται με άλλες επίσημες πηγές. Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου τρίτων μερών.

Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη µείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόµη, και στην απώλεια του επενδυόµενου ποσού. Υπό περιστάσεις, µάλιστα, µπορεί να δηµιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζηµίας που µπορεί να γεννηθεί. Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή του πελάτη στην ανάγκη να λάβει πολύ σημαντικά υπόψη του το περιεχόμενό του όταν λαμβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή,  ως  προς  τις  οποίες  θεωρεί  ότι  δεν  διαθέτει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  ή  την  απαραίτητη  εμπειρία. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τους κινδύνους, συνιστάται να αποταθεί στο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο στέλεχος προκειμένου να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση. Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν.

Ενημερωθείτε για τους κινδύνους των επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα εδώ.